SKUPINA PV

PREMOGOVNIK VELENJE

Premogovnik Velenje, d. o. o., je tehnološko visoko razvita družba, katere osnovna dejavnost je pridobivanje lignita.

Z več kot 140-letno tradicijo pridobivanja lignita je močno vpeta v slovensko energetsko gospodarstvo. Zaloge velenjskega lignita pri današnjem izkopu zadoščajo še za štiri desetletja delovanja premogovnika. Zaradi sprememb v energetiki in predvidenih sprememb v delovanju termoelektrarne se bodo premogovniška delovišča zaprla, še preden bodo zaloge lignita pošle.

V smislu racionalizacije procesa pridobivanja premoga v Premogovniku tečejo razvojni projekti, kot so projekti čistih tehnologij uporabe premogov, na elektropodročju, področju jamskih prog, transporta in logistike, optimizacije in avtomatizacije transporta premoga, ekologiji delovnega okolja, ravnanja z ljudmi pri delu in varnosti in zdravja pri delu.

Razvojna naravnanost različnih projektov obeta, da bodo nove dejavnosti družbe za življenje Šaleške doline in širše regije tako pomembne, kot je (bilo) delovanje premogovnika pomembno za celotno Slovenijo.

Premogovnik Velenje, povezana družba Holdinga Slovenske elektrarne, se odlikuje z izrednim občutkom družbene odgovornosti, tako z vidika reševanja okoljskih problemov, kot z zagotavljanjem trajnostnega razvoja in ohranjanjem delovnih mest za življenje Šaleške doline in širše regije.

Na premogovništvo kot proces podzemnega pridobivanja premoga se dostikrat gleda kot na neprijazen proces do okolja. Ker sta gospodarska in družbena korist njegovih rezultatov veliki, marsikje ob zalogah te pomembne energetske surovine žrtvujejo okolje. Ker na Premogovniku Velenje stremimo k temu, da se premogovništvo odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, smo neprijazen odnos do okolja precej zmanjšali.

Premogovnik Velenje se s preprečevanjem in z odpravljanjem negativnih vplivov na okolje srečuje že od svojega nastanka in tako se je pred leti aktivno vključil v program stanja voda, tal in zraka v Šaleški dolini. Na območju jezer, ki so nastala zaradi rudarjenja, se je razvil turistično-rekreacijski center. V podjetju tudi stalno spremljajo vplive na okolje in sproti odpravljajo negativne vplive nanj. Njihov primaren cilj je skrb za zdravo delovno in bivalno okolje. Tako Premogovnik Velenje pomembno vpliva na ohranitev življenja v Šaleški dolini in razvijanje novih delovnih mest.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas