SKUPINA PV

Informacije javnega značaja (leto 2020)

Prejemki in bonitete poslovodstva Premogovnika Velenje (31.1 KB)
Prejemki in bonitete članov Nadzornega sveta Premogovnika Velenje (34.1 KB)
Vsi člani Nadzornega sveta družbe Premogovnik Velenje, d. o. o., so se samoiniciativno odpovedali 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni z naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.
Informacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2020 (71.5 KB)
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja (48 KB)

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16), dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994 . Enotni stroškovnik se prične uporabljati z dnem 8. 5. 2016.


Kontaktna oseba: Tadeja Jegrišnik
Naslov: Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Telefon: +386 (0) 3 8996 327
Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: tadeja.jegrisnik@rlv.si

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas