SKUPINA PV

Poslanstvo, vizija, strategija in politika sistema vodenja Premogovnika Velenje

Poslovna politika družbe

Premogovnik Velenje, ki obeležuje več kot 140-letnico delovanja, še vedno gradi na trdni sedanjosti in je energično usmerjen v prihodnost. Družba, katere temeljna dejavnost je pridobivanje premoga in razvoj premogovnih (rudarskih) tehnologij, je neločljivo povezana z nemoteno oskrbo Slovenije z električno energijo ter z dosedanjim in prihodnjim razvojem Šaleške doline. Med najpomembnejšimi usmeritvami družbe sta skrb za okolje in za povečevanje kakovosti življenja ljudi, ki so z družbo neposredno in posredno povezani.

Statistični podatki kažejo, da Republika Slovenija vsako leto več kot polovico svojih energetskih potreb pokrije z uvoženimi viri energije. Letna domača proizvodnja primarnih virov energije (premog, hidroenergija, nuklearna toplota in obnovljivi viri energije) zadošča le za slabo polovico vseh slovenskih potreb po energiji. To pomeni, da je energetska odvisnost Republike Slovenije zelo visoka in se je v preteklih letih gibala med 50 in 55 odstotki. Zaradi še bolj strmega naraščanja porabe tekočih goriv se pričakuje, da se bo energetska odvisnost Slovenije v prihodnjih letih še povečevala.

V Premogovniku Velenje letno nakopljemo okoli 4 milijone ton lignita, ki ga porabijo v Termoelektrarni Šoštanj za proizvodnjo električne in toplotne energije. Premogovnik Velenje ostaja še naprej pomemben energetski steber Slovenije, saj skupaj s Termoelektrarno Šoštanj zagotavlja več kot tretjino doma proizvedene električne energije in predstavlja pomemben in zanesljiv člen v oskrbi Slovenije z električno energijo

Poslovanje Premogovnika Velenje še naprej temelji na dveh glavnih smereh. Prva je proces proizvodnje premoga, kjer bomo s stalnimi racionalizacijami poslovanja zmanjšali obseg jame. Druga pomembna naloga pa je prodaja naših znanj in storitev ter s tem večanje skupnega prihodka Skupine PV. Iskati moramo nove tržne priložnosti tako na matičnem podjetju kakor tudi v odvisnih družbah, ki sestavljajo Skupino PV. V letu 2009 je število zaposlenih v odvisnih družbah prvič preseglo število zaposlenih v matični družbi. Z ustanavljanjem novih delovnih mest bomo nadaljevali tudi v prihodnje in iskali možnosti za razvoj novih tržno orientiranih programov. Osnovni cilj vseh odvisnih družb je postopno zmanjševanje odvisnosti od matičnega podjetja. Usposobiti jih je potrebno do te mere, da bodo sposobne same financirati svoj nadaljnji razvoj. V podjetjih, ki so se že osamosvojila in kjer ne vidimo več strateškega interesa, bomo svoje manjšinske deleže odprodali. Nadaljevati je potrebno tudi z izločanjem poslovno nepotrebnega premoženja in dejavnosti.

Poslanstvo

Poslanstvo Premogovnika Velenje, vodilne slovenske družbe s področja premogovništva, je dolgoročno konkurenčno pridobivanje premoga za potrebe proizvodnje električne energije v Šaleški dolini v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Ob tem morajo vse aktivnosti temeljiti na zagotavljanju nemotene, ekonomsko vzdržne in okoljsko sprejemljive proizvodnje lignita za potrebe TEŠ. Glede na akumulirano znanje in izkušnje pri podzemnem pridobivanju premoga, ter potencialov v premogovništvu v regiji, bo tudi v prihodnje velik pomen dan na ohranjanju in razvoju znanj na podzemnih pridobivalnih delih, kar omogoča trženje na omenjenih trgih in ustvarjanje dodatnih prihodkov. 

Vizija

Premogovnik Velenje bo z dolgoročno naravnanim poslovanjem ter s sodobnim proizvodnim procesom ob hkratnem zagotavljanju varnosti in humanosti skupaj s TEŠ tudi v prihodnje skrbel za smotrno izrabo edinega strateškega slovenskega energetskega vira – lignita iz Šaleške doline. Pri tem bo optimizacija procesa proizvodnje premoga stalnica. Ob tem bo Premogovnik Velenje še naprej velik poudarek dajal družbeno odgovornemu ravnanju. V okviru možnosti in ekonomske vzdržnosti se bodo iskale alternativne možnosti ustvarjanja novih delovnih mest tudi skozi diverzifikacijo dejavnosti.

Strateški cilji

• Proizvodnjo premoga prilagajati razmeram na konkurenčnem trgu ob zagotavljanju ekonomsko vzdržne in okoljsko sprejemljive proizvodnje.
• Stalna optimizacija procesa proizvodnje premoga.
• Lastnikom je potrebno zagotoviti ustrezen donos na vloženi kapital.
• Zagotavljati varnost in humanost pri izvajanju delovnega procesa.
• Zagotavljati družbeno odgovorno ravnanje Premogovnika Velenje v skladu z okoljskimi zahtevami.
• Zagotavljati strateški razvoj kadrov kot ključne komparativne prednosti Premogovnika Velenje.
• Ostati globalno prepoznaven ponudnik znanja na področju podzemnega pridobivanja premoga skozi aktivno trženje velenjske odkopne metode ter zagotavljati rast Skupine Premogovnik Velenje s prodajo znanj in storitev na drugih trgih.

Vrednote

Zadovoljstvo ključnih javnosti: lastnikov, zaposlenih, kupcev in lokalnega okolja. Med vsemi temi moramo ustvariti ustvarjalno sozvočje: lastnikom je potrebno zagotoviti ustrezen donos na vloženi kapital, zaposlenim omogočiti kvalitetna delovna mesta in razvoj osebnih potencialov, dosledno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti glede dobav premoga je predpogoj za ustvarjanje dolgoročne ekonomske uspešnosti, urejeni odnosi z lokalnim okoljem morajo biti naravnani po načelih trajnostnega razvoja, varstvu pri delu, humanizaciji delovnih postopkov in stalnemu izobraževanju bomo tudi v prihodnje posvečali posebno pozornost, predvsem pa bomo spodbujali znanje, strokovnost in inovativnost.

Politika sistema vodenja

Politika sistema vodenja izraža prizadevanje družbe za:

• stalno spremljanje, merjenje in ocenjevanje vplivov na varnost in zdravje pri delu, okolje (okoljskih vidikov) ter energetsko učinkovitost kot posledico izvajanja procesa pridobivanja premoga in zagotavljanje virov za izboljševanje stanja z jasno postavljenimi cilji in programi,
• dosledno spremljanje in upoštevanje zahtev zakonodaje, internih predpisov in odločb, vezanih na okolje, varnost in zdravje pri delu, upravljanje z energijo ter upravljanje varovanja informacij,
• stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področjih kakovosti, varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, upravljanja z informacijami ter učinkoviti in varčni rabi energije,
• preprečevanje poškodb in okvar zdravja,
• nenehno izboljševanje stanja na področjih kakovosti, varnosti, okolja, energetske učinkovitosti in varovanja informacij,
• redno komuniciranje z zaposlenimi v družbi, dobavitelji, kupci, inšpekcijskimi službami, zdravstvenimi organizacijami in inštituti ter ostalim okoljem, z namenom vzdrževanja in izboljševanja medsebojnega zaupanja.

Cilji programa pridobivanja premoga

• Stabiliziranje poslovanja podjetja z realizacijo ukrepov predvidenih v NFPP.
• Fokusiranje na osrednjo dejavnosti PV - to je pridobivanje premoga.
• Odprodaja vseh sredstev in naložb, ki niso nujno potrebna za izvajanje osnovne dejavnosti, (predvideno v obdobju 2015 do 2017).
• Optimizacija osnovnega procesa pridobivanja premoga.
• Z investicijami, organizacijskimi in drugimi ukrepi zagotoviti načrtovano proizvodnjo.
• Zagotavljanje zadostnih količin – skladno s potrebami proizvodnje v TEŠ in prodaje v HSE.
• Hitrejše stroškovno prilagajanje nižji proizvodnji in prodaji premoga v naslednjih letih.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas