SKUPINA PV

Hidrogeologija

Organiziranost hidrogeološke službe

Spremljava seizmičnih vplivov na okolico pridobivalnega prostora.

Izdelava geološko-geomehanskih mnenj.

Vsebinsko je služba razdeljena na štiri segmente: geologijo, hidrogeologijo, geomehaniko in geotehnični laboratorij.

Osnovne naloge, ki jih služba opravlja za proces pridobivanja lignita, so:
• raziskave geoloških, hidrogeoloških ter geomehanskih lastnosti premogovega sloja in prihribin ter procesov, ki se odvijajo ob rudarjenju,
• zagotavljanje projektnih osnov za izdelavo rudarskih projektov in izdelava hidrogeoloških sklopov projektov,
• aktivnosti za zagotavljanje nemotenega optimalnega in varnega pridobivanja premoga v smislu odvodnjavanja,
• hidrogeološke, geološke ter geotehnične spremljave, posodabljanje in uvajanje merskih metod in tehnologij.

Proučevanje fizikalno geomehanskih parametrov različnih materialov v sklopu geotehničnega laboratorija.

Numerično modeliranje ter 3D-vizualizacijo zahtevnih projektov.

Storitve za zunanje naročnike (mnenja in poročila): geološka mnenja (geološkogeomehanska mnenja), hidrogeološka mnenja (za potrebe monitoringov deponij, registracije vodnih zajetij …), elaborati o rezervah, geotehnična spremljava sidranja (sten, brežin … ).

GEOTEHNIČNI LABORATORIJ

Preskušanje materialov za zapolnjevanje jamskih prostorov (pepel, emulgat, paste), preskušanje premoga, prihribin in zemljin (določevanje fizikalno-mehanskih lastnosti), vgradnjo geotehnične opreme (merska sidra, enoosne in triosne tlačne celice, merilci specifičnih deformacij, ekstenziometri in inklinacije), hidrogeološke meritve (meritve nivojev podzemnih voda v klasičnih piezometrih ali piezometrih opremljenih s tlačnimi tipali), geomehanske preiskave z mobilno penetracijsko napravo.

IZDELAVA PROJEKTNIH OSNOV ZA RUDARSKE PROJEKTE.

Iz geoloških baz se z modelom klasifikacije premoga določijo fizikalnomehanske lastnosti zastopanih slojev ter napoved kurilnosti izkopanega premoga.
Na osnovi Kriterijev varnega odkopavanja pod vodonosnimi plastmi ter vhodnih podatkov (debelina izolacijskih plasti, tlaki vode v vodonosnih peskih, globina odkopavanja in geomehanske lastnosti premoga in gline) se izračuna dovoljena odkopna višina.
Z modelom kategorizacije se dimenzionira podgradnja za podpiranje jamskih prog.


Spremljava seizmičnih dogodkov na območju pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje in na širšem območju.

Izdelava projektnih izhodišč za izdelavo rudarskega projekta - spremljanje stanja nivojev podzemnih voda v vodonosnikih.

Izdelava projektnih izhodišč za izdelavo rudarskega projekta - projektiranje podpornega sistema jamskih prog.

Geotehnični laboratorij: preiskave fizikalno-mehanskih lastnosti premoga, prihibrin in zemljin. Izvajanje spremljave in geotehničnih meritev v jami.

V sklopu znanstveno-raziskovalnega dela izdelujemo numerične simulacije procesov, ki se odvijajo v sklopu pridobivanja premoga v Premogovniku Velenje.

Izdelava projektnih izhodišč za izdelavo rudarskega projekta - določitev debeline izolacijskih plasti.

Izdelava projektnih izhodišč za izdelavo rudarskega projekta - izračun dovoljenih odkopnih višin.

Model klasifikacije premoga - kurilna vrednost premoga - napovedana/dejanska

Model klasifikacije premoga - Izračun fizikalno-mehanskih lastnosti
   
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas